usługi księgowe

Prowadzenie księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym

  • przygotowanie dokumentów do księgowania, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz wprowadzanie do systemu,
  • bieżąca weryfikacja rozrachunków z kontrahentami,
  • wysyłka  informacji o brakach w cyklicznych dokumentach,
  • bieżące wsparcie księgowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych,
  • przygotowywanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przygotowywanie zestawień dotyczących danych firmy, w tym miesięczne podsumowania wyników działalności,
  • wyprowadzanie zaległości z okresu sprzed zawarcia umowy z biurem.

Pełna księgowość spółki

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie.

Pełna księgowość NGO

Prowadzenie pełnej księgowości uwzględniającej specyfikę organizacji pozarządowych, w tym konieczność rozliczania dotacji i sporządzania odpowiednich sprawozdań.

Uproszczona księgowość

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy).

Ryczałt od przychodów ewid.

Prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Pomoc w ustaleniu odpowiednich stawek ryczałtu przy wsparciu zewnętrznych doradców.